Hỗ trợ trực tuyến : (0228) 3677 432Thứ 2 - Thứ 7 hàng tuần.


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NAM ĐÔ www.namdojsc.com - www.namdojsc.vn

Năng lực tài chính

Thông tin năng lực tài chính của công ty những năm gần đây.

Biểu đồ tài chính năm 2016

  • Nguồn vốn lưu động
  • Nguồn vốn chủ sở
  • Lợi nhuận sau thuế
  • Tổng doanh thu

Biểu đồ tài chính năm 2017

  • Nguồn vốn lưu động
  • Nguồn vốn chủ sở hữu

Biểu đồ tài chính năm 2018

  • Nguồn vốn lưu động
  • Nguồn vốn chủ sở hữu

Chi tiết năng lực tài chính

Thông tin thống kê, tài liệu tài chính 3 năm gần đây của công ty cổ phần xây dựng công trình Nam Đô.

TT

Nội dung Năm 2016 Năm 2017

Năm 2018

1

Tổng tài sản 73.460.404.719 125.419.389.506 151.643.888.295

2

Tài sản ngăn hạn 71.330.050.679 123.999.352.890 149.949.090.700

3

Tổng nguồn vốn 73.460.404.719 125.419.389.506 151.643.888.295

4

Nguồn vốn lưu động 7.349.752.018 19.154.543.399 23.882.565.405

5

Nguồn vốn chủ sở hữu 6.323.366.090 13.946.635.556 14.589.587.083

6

Tổng nợ phải trả 67.137.038.629 111.472.753.950 137.054.301.212

7

Nợ ngắn hạn 63.980.325.661 104.844.809.491 126.066.525.295

8

Tổng doanh thu 126.912.923.754 153.626.778.110 180.159.482.190

9

Lợi nhuận trước thuế 1.589.246.887 1.519.466.535 2.300.585.460

10

Lợi nhuận sau thuế 1.267.084.956 1.182.635.556 1.811.553.527

– Số tài khoản: 4861 0000 002168
– Ngân Hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam
– Chi nhánh Thành Nam – Nam Định